Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas
Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros politikos strategijos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“
Lietuvos Vyriausybės nutarimas „Dėl nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl dokumentų privalomojo egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl kultūros įstaigų registro nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 463 „Dėl prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) vietose privalomų filtravimo priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo“
Lietuvos Respublikos Socialinės aplinkos ir darbo ministerijos nutarimas „Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekų strateginių krypčių 2016-2022 metams patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016-2020 metų programos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015-2020 metų plėtros krypčių patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų programos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl nacionalinės literatūros programos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programos ir skaitymo skatinimo programos 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekų veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekų veiklos statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos tvarkos aprašo ir kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos statistikos ataskaitos formos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų fondų nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Senų, retų ir ypač vertingų dokumentų fondo formavimo, saugojimo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Dokumentų įsigijimo viešosiose bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, sutarčių, ataskaitos ir projekto įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo formų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Valstybės ir savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodikos patvirtinimo“  
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl asmens duomenų tvarkymo bibliotekoje pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl savivaldybių viešųjų bibliotekų ir mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas) bibliotekų paslaugų integravimo modelių patvirtinimo“  
Lietuvos Respulikos kultūros ministro įsakymas „Dėl naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“
ePaveldas
Knygų startas
BIBLIOTEKA VISIEMS
Skirkite 1.2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti
„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.
Skaitmeninio raštingumo mokymai